Výtah z knihovního řádu

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

Čtenářem knihovny se může stát každý občan, starší 15 let, který předloží platný občanský průkaz a svým podpisem na přihlášce potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a bude se jím řídit.

Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou KŘ.

Výpůjční služba

Každý čtenář má právo půjčit si jakoukoliv knihu nebo časopis z fondů knihovny. Výpůjční lhůta u knih je 1 měsíc, u časopisů 14 dní.

Čtenář může požádat (nejvýše 3x) o prodloužení výpůjční lhůty, není-li kniha žádána dalším čtenářem.

Čtenář je povinen zacházet s knihami šetrně a je v jeho zájmu před odchodem z knihovny si knihy prohlédnout. Zjištěné závady je povinen nahlásit knihovníkovi.

Požaduje-li čtenář knihu, kterou nemá ve svém fondu, má právo požádat knihovníka o zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

© 2018 Knihovna Zboží. Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!